Algemene voorwaarden

Cools Verf & Advies BV is gevestigd te Parein park 61, 9120 Beveren, BTW: 0877.810.606 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Cools Verf & Advies BV geleverde prestaties en gaan voor op de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

1. Elke ons toevertrouwde bestelling of opdracht houdt formele aanvaarding in van de hiernavolgende bepalingen en sluit formeel de contractvoorwaarden van de klant – medecontractant uit. Ze zijn bindend voor zowel handelaars als niet-handelaars. Deze contractvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.

2. Al onze prijsaanbiedingen en offerten, van welke aard ook, zijn zonder verbintenis van onzentwege en we behouden ons het recht voor deze te wijzigen tot aan de schriftelijke aanvaarding van een bestelling. BTW of andere mogelijke belastingen zijn nooit in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte.
Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Indien de prijzen van de goederen van onze leveranciers – om welke reden ook – zijn gewijzigd, zal deze prijswijziging de in de overeenkomst vastgestelde prijs rechtevenredig wijzigen.


3. Daar de uitvoerings/leveringstermijnen beïnvloed kunnen worden door daden van derden, door gevallen van overmacht en toeval, kunnen ze niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis en zijn ze steeds ten indicatieven titel opgenomen.


Een opdracht/bestelling die niet op de voorziene datum kan worden uitgevoerd/geleverd kan derhalve nooit aanleiding geven tot het vorderen van schadevergoeding, korting of aan te rekenen intrest.

De overeenkomst neemt van rechtswege een einde door overmacht of indien door het in gebreke blijven van onze eigen leverancier, niet kan worden geleverd. Dit einde van de overeenkomst kan aan de klant – medecontractant nooit enig recht opleveren tot het vorderen van schadevergoeding van welke aard dan ook.


4. Klachten dienen binnen de 8 dagen na de factuurdatum aangetekend te worden verzonden.

Deze termijn geldt zowel voor alle mogelijke zichtbare als mogelijke verborgen gebreken, als een mogelijk niet-conforme levering aan de bestelling. Oplevering wordt steeds geacht stilzwijgend bij betaling te zijn geschied behoudens anders duidend uitdrukkelijk en schriftelijke overeenkomst.

De klant – medecontractant heeft geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding.

5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen, op ons adres.

Elke factuur welke niet op haar vervaldag werd betaald, brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele intrest op van 1,5% per maand.

Bij gebreke aan betaling van onze facturen op hun vervaldag, zal tevens een conventionele schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, met een minimum van 37.18 €. Dit ter vergoeding van ondermeer alle administratiekosten, extra – beheerskosten, kredietkosten veroorzaakt door de wanprestatie van de klant – medecontractant.

Het leveren van goederen, het voltooien van de opdracht of prestaties worden niet verder afgewerkt wanneer reeds uitgeschreven facturen niet op hun vervaldag zijn betaald. De uitvoering wordt geschorst tot volledige betaling is geschied. De betaling gedaan aan personeel of andere derden kan niet tegen ons in rekening worden gebracht, tenzij een bewijs van betaling ondertekend werd door een gevolmachtigde.


6. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht en bij gebreke hiervan onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde. We behouden ons wel het recht voor om van deze bevoegdheidsregel af te wijken.